دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 87، زمستان 1392، صفحه 271-362 
2. مقایسه میزان کلونیزاسیون کاندیدایی بزاق افراد سیگاری و غیرسیگاری دارای دنچرکامل

صفحه 281-290

عباسعلی جعفری؛ محمد حسین لطفی کامران؛ آزاده حسین زاده؛ حسن عشوری؛ مینا گلبان


3. بررسی روائی روش Willems بر اساس توالی تکامل دندان‏های مولر و پرمولر در افراد 3 تا 18 سال شهر اصفهان

صفحه 291-300

شهرزاد جوادی نژاد؛ روشنک غفاری؛ حمیده امروزی؛ کیانا صالح زاده اصفهانی


6. بررسی میزان قند خون ناشتا از طریق گلوکز بزاقی در بیماران دیابتی

صفحه 319-328

سید امید مهدوی؛ نجمه السادات بوستانی؛ اعظم قانعی؛ آزاده سلیمانیان


مقاله پژوهشی

7. تأثیر دهانشویه کلرهگزیدین بر بروز استئیت آلوئولار به دنبال خارج نمودن دندان : یک کارآزمایی بالینی

صفحه 329-334

کامران نصرتی؛ علی اکبر مقدم نیا؛ گل ناز پرنده؛ محبوبه خراشادی زاده