نویسنده = سیدمجتبی زبرجد
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه میزان استحکام کششی چهارنوع دندان مصنوعی آکریلی در محیط آزمایشگاهی در مجاورت با بزاق مصنوعی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 105-112

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ محمد اسدالله زاده؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مریم قره چاهی


2. بررسی مقایسه‏ ای ‏مواد رایج بهسازی بافت از نظر استرین برگشت‏پذیر، استرین دائمی و سختی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 291-298

فاطمه رستمخانی؛ جعفر قره چاهی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ مهران بهرامی؛ حبیب الله اسماعیلی


3. بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 161-168

جعفر قره چاهی؛ فاطمه رستمخانی؛ محمد اسدا... زاده؛ سیدمجتبی زبرجد


4. مقایسه خواص بیومکانیکی ریشه دندان، بدنبال دو روش مختلف آماده سازی و پرکردن

دوره 31، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 299-306

جمیله قدوسی؛ سعید مرادی؛ سیدمجتبی زبرجد؛ هومن جلیل زاده تهرانی