دوره و شماره: دوره 42، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-185 
2. بررسی ارتباط حجم و پنوماتیزاسیون سینوس ماگزیلاری با سن و جنس افراد

صفحه 200-194

نجمه انبیایی؛ علی باقرپور؛ اعظم احمدیان یزدی؛ راضیه خدابخش


3. بررسی اثر لیزر Er: YAG و یون فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعات پوسیدگی اولیه مینایی

صفحه 220-210

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ حسین عصار زاده؛ فهیمه شفیعی


5. بررسی بیان TGF-β در ژانت سل گرانولومای فکین و ژانت سل تومور استخوان

صفحه 228-221

نصرالله ساغروانیان؛ امیرحسین جعفریان؛ نرگس قاضی؛ معین مزینی


10. مقایسه آزمایشگاهی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پونه کوهی با نیستاتین بر کاندیدا آلبیکنس

صفحه 277-271

عاتکه موقری پور؛ محمود شیخ فتح الهی؛ مهسا پور‌ زمانی؛ شیرین عابدینی؛ زهرا جمالی