نویسنده = حسین نعمت اللهی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی انگیزه‏ها و دیدگاه‏های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد پیرامون انتخاب رشته تحصیلی خویش در سال 1389

دوره 38، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-84

حسین نعمت اللهی؛ مریم مهرابخانی؛ سحر غفارپور؛ ابوالفضل قاسمی


3. بررسی میزان موفقیت بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی مشهد در آموزش مهارتهای بالینی از دیدگاه دانشجویان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 185-200

حسین نعمت اللهی؛ لیلا رضیئی؛ راضیه خان محمدی؛ حجت شکیب


4. مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی مولرهای شیری به روش سولفات فریک با استفاده از سمان‏های زینک اکساید اوژنول و تری اکسید معدنی متراکم – مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 317-330

حسین نعمت اللهی؛ ماهرخ ایمانی مقدم؛ کتایون صفری؛ علیرضا صراف شیرازی؛ حبیب الله اسماعیلی


6. بررسی رابطه HLA-DRB1*O4 و HLA-DQB1*O6 با پوسیدگی زودرس شدید دوران کودکی

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 133-140

حسین نعمت اللهی؛ جلیل توکل افشاری؛ علی باقریان


7. ارزیابی رابطه رفتار کودکان با ویژگیهای شخصیتی مادران آنها در کلینیک دندانپزشکی کودکان

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 111-118

حسین نعمت اللهی؛ سید محمود طباطبایی؛ فریده شاکری منش