دوره و شماره: دوره 27، شماره 1,2، بهار 1382 (بهار و تابستان 1382) 

گزارش مورد

11. واکنش‌های پریوستی و گزارش یک مورد

صفحه 75-84

ماهرخ ایمانی مقدم