نویسنده = نوشین محتشم
تعداد مقالات: 13
1. ترابکولار جوونایل اوسی فاینگ فیبروما در فک پایین: گزارش مورد

دوره 38، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 275-280

نوشین محتشم؛ مجید عشق پور؛ اعظم روشن میر؛ فاطمه حافظ ملکی؛ سمیه عبدالله پور


4. بررسی بروز آنتی ژن‏های P53 و PCNA در لکوپلاکیای مخاط دهان با و بدون دیسپلازی به روش ایمونوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 169-176

نوشین محتشم؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوریه شریفی؛ محمد تقی شاکری؛ شیما عامل قریب؛ ستاره شجاعی


5. بررسی بروز آنتی ژن های MDM2 و P53 در کیست‏های دنتی‏جروس، رادیکولار و رزیجوال به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 145-152

نصرا... ساغروانیان؛ عطاءا... حبیبی؛ نوشین محتشم؛ منور افضل آقایی؛ آتنا شیوا؛ سحر بابازاده


6. بررسی بروز گیرنده های استروژن و پروژسترون در گرانولومای پیوژنیک و تومور حاملگی مخاط دهان به روش ایمنوهیستوشیمی

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 63-68

نوشین محتشم؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ عاطفه ناصح؛ نرگس قاضی


7. بررسی هیستولوژیک استخوان بازسازی شده در دو تکنیک کشش کال استخوانی و پیوند استخوانی اتوژن در گوسفند

دوره 33، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-46

ناصر سرگلزایی؛ نوشین محتشم؛ حمیدرضا عرب؛ امیر معین تقوی


8. گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 333-338

آتس سا پاک فطرت؛ فرناز فلکی؛ زهرا دلاوریان؛ جهانشاه صالحی نژاد؛ نوشین محتشم


9. گزارش سه مورد گرانولر سل تومور در زبان

دوره 32، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 179-182

زهرا دلاوریان؛ عباس جوادزاده؛ مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم


10. گزارش مورد پلاسماسل جینجیوایتیس

دوره 31، شماره 1,2، بهار 1386، صفحه 149-154

حبیب ا... قنبری؛ زهرا باغانی؛ نوشین محتشم


11. گزارش یک مورد سندروم نئوپلازی های متعدد اندوکرین نوع (MEN2B) 2B

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 335-342

مریم امیرچقماقی؛ نوشین محتشم؛ پگاه مسنن مظفری


13. بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383، صفحه 53-60

جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوشین محتشم