نویسنده = محمدابراهیم رحمانی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی کلینیکی افزایش ضخامت عرضی ریج با تکنیک اینترپوزیشنال با استفاده از ماده Bio-oss مخلوط با استخوان اتوژن (یک مطالعه اولیه)

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 277-284

محمد ابراهیم رحمانی؛ یلدا صادقی؛ علی اصغر حسین پور خرازی؛ ناصر سرگلزائی


2. اثرات بارگذاری فوری روی نسوج اطراف ایمپلنت در موفقیت درمان بیماران با پروتز ثابت خلفی متکی بر ایمپلنت

دوره 30، شماره 3,4، پاییز 1385، صفحه 207-216

محمدابراهیم رحمانی؛ شهین رضائی رکنی؛ داود جاذبی