گردآوری فهرست باورهای شبه علمی و نامعتبر ایرانیان درباره سلامت دهان؛ یک مطالعه کیفی در سال 1399


عنوان مقاله [English]

س

نویسندگان [English]

  • م م
  • م م
  • م م
  • م م

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اسفند 1400