بررسی کارایی سفید کردن در منزل در اصلاح رنگ دندان های دارای لکه های سفید بعد از درمان ارتودنسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دستیار تخصصی گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد

2 استادیار - ارتودنسی - دانشکده دندانپزشکی مشهد

3 گروه ترمیمی دانشکده دندانپزشکی مشهد

4 استادیار - ترمیمی - مشهد

10.22038/jmds.2020.46561.1880

چکیده

مقدمه :این مطالعه به منظور بررسی تأثیر بلیچینگ در منزل بر بهبود رنگ لکه های سفید (WSLs) پس از درمان ارتودنسی انجام شد.
مواد و روشها: در این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی تعداد 10 بیمار دارایWSL های غیرفعال پس از درمان ارتودنسی که در بازه زمانی اردیبهشت 1395 تا اردیبهشت 1396 به دانشکده دندانپزشکی مشهد مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. در ابتدا، رنگ دندان ها با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. تعیین رنگ در ناحیه مینای سالم (F1) و مینای دمینرالیزه مجاور (F2) انجام گرفت. سپس دندانها تحت درمان بلیچینگ در منزل به مدت 2 هفته قرار گرفتند. رنگ سنجی یک روز بعد و یک هفته بعد از اتمام درمان تحت شرایط یکسان تکرار شد. میزان تغییر رنگ در هر زمان نسبت به زمان دیگر بین گروههای سالم و دمینرالیزه مقایسه شد، و میزان اختلاف رنگ نواحی سالم و دمینرالیزه بین سه زمان مقایسه گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و آزمون واریانس با اندازه های تکراری تجزیه و تحلیل شد و 05/0 P <معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: میزان تغییر رنگ بین مرحله قبل از درمان و یک روز بعد از درمان در مینای سالم (29/3 ± 28/9) بیشتر از مینای دمینرالیزه (92/2 ± 98/6) بود. با وجود این، آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری را بین مینای سالم و دمینرالیزه از نظر میزان تغییر رنگ در هر زمان نسبت به زمان دیگر نشان نداد (05/0 P>). تفاوت معنی داری در اختلاف رنگ مینای سالم (F1) و مینای دمینرالیزه (F2) بین سه زمان مورد بررسی مشاهده نشد
( 05/0 P>).
نتیجه گیری: در شرایط این مطالعه، بلیچینگ در منزل روش موثری برای استتار WSL های مینا بعد از درمان ارتودنسی نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficacy of home bleaching in camouflaging the color of teeth with white spot lesions after orthodontic treatment

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ahrari 2
  • Majid Akbari 3
  • Hamideh sadat Mohammadipour 4
2 Mashhad
3 Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
4 Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: This study was conducted to evaluate the effect of home bleaching on the color enhancement of white spot lesions (WSLs) after orthodontic treatment.
Methods and Materials: This interventional semi-experimental study included 10 patients with inactive WSLs after orthodontic treatment that referred to Mashhad Dental School between May 2016 and May 2017. Tooth color was measured by a spectrophotometer at baseline. Color determination was performed in the area of healthy enamel (F1) and then adjacent demineralized enamel (F2). The teeth were then undergone home-leaching for 2 weeks. The colorimetric measurements were repeated one day and one week after treatment under the same condition. The color change at each time point relative to the other was compared between healthy and demineralized groups, and the color difference of healthy and demineralized areas was compared between the three time points. The data were analyzed by an Independent sample t-test and repeated measures ANOVA and P< 0.05 was considered significant.
Results: The degree of color change between pre-treatment and one day after treatment was greater in healthy enamel (9.28 ± 3.29) than demineralized enamel (6.98 ± 2.92). However, the Independent sample t-test revealed no significant difference between healthy and demineralized enamel concerning color change at each time point relative to the other (P> 0.05). There was no significant difference in color change of healthy (F1) and demineralized (F2) enamel between the three evaluated time points (P >0.05).
Conclusion: Under the conditions of this study, home bleaching was not an effective method for camouflaging enamel WSLs after orthodontic treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bleaching
  • White spot lesion
  • home bleaching

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 27 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 25 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1399