مدیریت ترومای دندانی و موارد ارجاع آن در دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در سال1395

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار - دندانپزشکی ترمیمی - مشهد - ضریب کا

2 مرکز تحقیقات دندانی، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه درمان ریشه، دانشکده دندانپزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 : استادیار گروه ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،زاهدان، ایران

10.22038/jmds.2020.43678.1850

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به شیوع ترومای دندانی، اهمیت درمان به موقع آن و نیاز به برنامه ریزی جهت تعیین متولی مناسب جهت چگونگی مدیریت و ارجاع آن؛ هدف از این مطالعه بررسی مدیریت ترومای دندانی و موارد ارجاع آن در دندانپزشکان عمومی شهر مشهد در سال1395 بود.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی 120 دندانپزشک عمومی شهر مشهد انجام گردید. جهت جمع آوری اطلاعات ، از یک پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا استفاده شد.پس از کسب رضایت پرسشنامه در اختیار دندانپزشک قرار داده شد و پس از جمع آوری اطلاعات؛ نتایج بدست آمده به صورت توصیفی در قالب جداول و نمودارها گزارش گردید.
نتایج:بیشتر موارد درمان شده در طول یکسال کاری توسط دندانپزشکان عمومی از نوع شکستگی های تاج با یا بدون درگیری پالپ بود و شکستگی ریشه، بیرون افتادن یا جا به جایی دندان کمتر توسط دندانپزشکان عمومی مورد درمان قرار گرفته بود. از بین تروماهای دندانی بیشترین موارد ارجاع به شکستگیهای ریشه مربوط می شد. دندانپزشکان عموما بیشتر از همه تروماهای دندانی را به متخصصین درمان ریشه ارجاع میدادند. دشواری درمان با توجه به خردسال بودن عمده بیماران ترومایی و وقت گیر بودن درمانها علت اصلی ارجاع بود.
نتیجه گیری: بجز شکستگی تاج و ریشه با و یا بدون درگیری پالپ سایر موارد تروما بدلیل دشواری درمان با توجه به خردسال بودن عمده بیماران ترومایی و وقت گیر بودن درمانها ارجاع داده می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dental Trauma Management and referral pattern in general dentists in Mashhad in 1395

نویسندگان [English]

  • majid akbari 2
  • armita rouhani 3
  • mahboubeh nouri 4
2 operative dentistry, mashhad dental school
3 department of endodontic dentistry, mashhad dental school
4 department of operative dentistry, zahedan dental school
چکیده [English]

Background and objectives: According to the prevalence of dental trauma, the importance of its rapid treatment and the need for planning to determine the appropriate mantle for its management and referral, the purpose of this study was to evaluate the management of dental trauma and its referral pattern in the general dentists in Mashhad in 1395.
Methods: This cross-sectional study was performed on 120 general dentists in Mashhad. To collect information, a valid and reliable researcher- made-questionnaire was used. After obtaining the consent, the questionnaire was provided to the dentist. After collecting the information, the results were reported descriptively in the form of tables and charts.
Findings: Most cases treated during the year by general dentists were crown fractures with or without pulpal involvement and root fractures, avulsion or displacement of the tooth were less commonly treated by general dentists. Among the dental traumas, the most frequent referrals were root fractures. Dentists generally referred most dental traumas to endodontic practitioners. The difficulty of treatment due to the low age of patients and the time consuming treatments were the main reason for the referral.
Conclusion: Except for crown and root fractures with or without pulp involvement other trauma cases are referred to specialist because of the difficulty of treatment due to the low age of the majority of patients with trauma and the time consuming treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Dental trauma
  • General Dentists

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 21 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1399