مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان(یک مطالعه بالینی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

2 دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 استادیار، گروه بیماری های لثه، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

4 استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

5 PhD3 بیوتکنولوژی گیاهی- مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد

6 دستیار تخصصی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22038/jmds.2020.45802.1871

چکیده

چکیده
مقدمه: کلرهگزیدین استاندارد طلایی جهت پیشگیری از تشکیل پلاک دندان است.این مطالعه بالینی، امکان استفاده از یک دهانشویه گیاهی(حاوی آویشن، نعنا فلفلی و شاه اسپرم) را برای جایگزینی در جهت رفع عوارض حاصل از دهانشویه کلرهگزیدین، روی التیام پس از جراحی افزایش طول تاج کلینیکی بیماران، مورد بررسی قرار می دهد.
مواد و روش ها: بیماران به صورت تصادفی در 4 گروه (n=15) استفاده کننده از دهانشویه‌های: کلرهگزیدین، گیاهی، ترکیب گیاهی-کلرهگزیدین و نرمال سالین تقسیم شدند. ابتدا شاخص لثه ای اصلاح شده (MGI)و شاخص پلاک (PI) در روز جراحی اندازه گیری شد. بعد از گذشت دو هفته شاخص‌های طعم دهان‌شویه، ترجیح طعم دهان‌شویه، تورم غده پاروتید، تغییر رنگ زبان، رنگ‌پذیری دندان (SI)، پلاک (PI) و لثه اصلاح‌شده (MGI) اندازه‌گیری و داده های حاصل با استفاده از آزمون های غیر پارامتریک Kruskal-Wallis و Mann-Whitney در سطح 5 و 1 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دهان‌شویه گیاهی توانست میزان شاخص‌های التهاب لثه و پلاک(008/0=P) را به‌طور معناداری بهبود بخشد ولی تفاوت معناداری را با دهان‌شویه کلرهگزیدین نشان نداد. ( MGI: 656/0 =P و PI: 080/0=P) هیچکدام از عوارض جانبی مشابه دهان‌شویه کلرهگزیدین در گروه بیماران دهان شویه گیاهی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: دهانشویه گیاهی نسبت به کلرهگزیدین دارای کمترین عوارض در شاخص های تورم پاروتید، تغییر رنگ زبان و دندان، همراه با بهبود طعم است. همچنین دارای اثراتی مشابه با گروه کلرهگزیدین در بهبود شاخص های GI و PI می باشد و می تواند جایگزین مناسبی برای کلرهگزیدین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of herbal mouthwashes and chlorhexidine on gingival healing after Crown Lengthening (A clinical trial)

نویسندگان [English]

 • sayed shojaedin shayegh 1
 • Iman Ali Mohammadi 2
 • Mahmood Nasr Esfahani 3
 • Seyed Mohammad Reza Hakimaneh 4
 • Daryush Talei 5
 • Mohammad Amin Bafandeh 6
1 Associate Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
2 Dental student, Faculty of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Periodontics, Faculty of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
5 Assistant professor, Medicinal Plants Research Center, Shahed University, Tehran, Iran
6 Postgraduate Student, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry , Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Comparison of the effect of herbal mouthwashes and chlorhexidine on gingival healing after Crown Lengthening (A clinical trial)

Abstract
Introduction: Chlorhexidine is the gold standard of dental plaque prevention. This clinical study suggests the use of a herbal mouthwash (containing thyme, Mentha piperita, and Tanacetum balsamita) to replace the effects of chlorhexidine mouthwash on post-operative Crown Lengthening healing.

Materials & Methods: Patients were randomly divided into 4 groups (n = 15) using mouthwashes: chlorhexidine, herbal, herbal-chlorhexidine and normal saline. Modified gingival index (MGI) and plaque index (PI) were measured on the day of surgery. After two weeks, indices of mouthwash falavor, mouthwash preference, parotid gland swelling, tongue discoloration, staining index (SI), plaque index (PI) and modified gingival index (MGI) were measured. Data were analyzed using non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests at the 1% and 5% level.

Result: The results of this study showed that herbal mouthwash significantly improved gingival inflammation and plaque indices (P = 0.008) but showed no significant difference with chlorhexidine mouthwash (MGI: 0.656 and PI: P = 0.080). None of the adverse events similar to chlorhexidine mouthwash was observed in the herbal mouthwash patients.

Conclusion: Herbal mouthwash has the least side effects of chlorhexidine on parotid swelling indices, discoloration of the tongue and teeth, and taste improvement. It also has similar effects to the chlorhexidine group in improving the GI and PI indices and can be a good substitute for chlorhexidine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mouthwashes
 • Chlorhexidine
 • Crown Lengthening
 • Dental plaque

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399
 • تاریخ دریافت: 24 دی 1398
 • تاریخ بازنگری: 21 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 02 تیر 1399