بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی یزد

2 استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی و زیبائی،دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- ایران.

3 استادیار مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران

4 دستیار تخصصی ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

5 دستیار تخصصی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اصفهان

6 دندانپزشک

چکیده

مقدمه: اخیرا از نانوذرات در مطالعات دندانپزشکی به منظور بهبود خواص کامپوزیت رزینها استفاده می شود. نانوذره اکسیدمس علاوه بر اثر ضد میکروبی، بعضی خواص کامپوزیت رزینها را بهبود می بخشد. دوام ترمیمهای کامپوزیتی هم مسئله دیگری است. در این مطالعه اثر چرخه مکانیکی نیرو بر ریزنشت مخلوط نانوذره اکسیدمس وکامپوزیت فلو بررسی شد.
مواد و روش ها: 96 دندان پرمولر سالم، بصورت تصادفی به 8گروه تقسیم شدند. نانوذره اکسیدمس با غلظت 1/0و3/0% وزنی به کامپوزیت فلوZ350 افزوده و شیارهای اکلوزالی سیل شد. چرخه مکانیکی نیرو با نیروی 70 نیوتن و تکرار نیروی صفر و 50000 و100000 و 200000 بار انجام شد. برش دندانها پس از رنگ آمیزی با متیلن بلو انجام و عمق نفوذ رنگ به وسیله استریومیکروسکوپ بررسی و بصورت کیفی نمره بندی شد. داده ها با آزمونهای آماری Kruskal-wallis Test و Mann-Whitney Test بررسی شد.
یافته ها: در هر دو غلظت نانوذره، با افزایش تعداد چرخه مکانیکی نیرو ریزنشت بطور معنی داری افزایش یافت. در گروه 1/% مقایسه دوبدوی گروههای 1با4- 1با3- 2با 4 و در گروه 3/%در گروههای 5با7 -5 با 8- 6با8 ریزنشت تفاوت معنی داری داشت. در مقایسه غلظتهای متفاوت با چرخه مکانیکی مشابه، تفاوت معنی داری در میزان ریزنشت وجود نداشت.
نتیجه گیری: چرخه مکانیکی نیرو در زمانیکه به میزان بیش از 50000 بار انجام گیرد، در هر دو غلظت نانوذره ریزنشت را افزایش می دهد. تفاوتی در ریزنشت گروههای با غلظت متفاوت و چرخه مکانیکی مشابه وجود نداشت. با افزایش غلظت از 1/0 به 3/0 ریزنشت به میزان معنی داری افزایش نیافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of mechanical load cycling on the microleakage of the mixture of copper oxide nanoparticles and flowable composite: An invitro study

نویسندگان [English]

 • alireza daneshkazemi 1
 • Abdolrahim Davari 2
 • solmaz ghanbarnezhad 3
 • pedram daneshkazemi 4
 • niloofar fallah cham assemani 5
 • fatmeh ghaemi 6
2 Professor of Operative and Aesthetic Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.
3 3- Assistant Professor of Material, Department of Materials Science of engineering, Science of Research Branch of Islamic Azad University,Tehran
4 4- Post graduate student, Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Islamic Azad University of Isphahan (khorasgan),Isphahan
5 4- Post graduate student, Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Islamic Azad University of Isphahan (khorasgan),Isphahan
6 DENTIST
چکیده [English]

Introduction: Nanoparticles have been recently used in dentistry to improve the resin composite properties. In addition to its antimicrobial effect, copper oxide nano particles, improve some of the resin composite properties. The durability of composite restorations is another matter. In this study, the effect of mechanical load cycling on the microleakage of the mixture of copper oxide nanoparticle and flowable composite was investigated.
Materials and Methods: 96 sound premolar teeth were randomly divided into 8 groups. Copper oxide nanoparticles with a concentration of 0.1 and 0.3% by weight were added to the Z350 flowable composite and sealed occlusal pit and fissures. Mechanical loading cycling was performed with a force of 70 Newtons and a repetition rate of zero, 50000, 100000 and 200000 loads. The teeth were cut after staining with methylene blue, and the dye penetration was checked by a stereo microscope and microleakage scored qualitatively.
Data were analyzed by Kruskal-wallis and Mann-Whitney Tests.
Results: In both concentrations of nanoparticles, with increasing number of load-cycling cycles, microleakage increased significantly. In the 0.1% group, the two-way comparison of groups between 1,4- 1,3- 2,4 and in the 0.3% groups between group 5,7- 5,8- 6,8 was significantly different. Compared to different concentrations with similar load cyclings rate, there was no significant difference in the amount of microleakage.
Conclusion: Mechanical loading cycling increases the microleakage rate, when the frequency of load was more than 50000 loads. There was no difference in the microleakage rate of groups with different concentrations and similar load cyclings. By increasing the concentration from 0.1 to 0.3, microleakage did not increase significantly.
Keywords: Flowable Composite, Copper Oxide Nanoparticles, Microleakage, Mechanical Load cycling

کلیدواژه‌ها [English]

 • flowable composite
 • Copper Oxide Nanoparticles
 • Microleakage
 • Mechanical Load cycling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 06 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399