بررسی سطح بزاقی فولات، فریتین و ویتامین B12 در بیماران مبتلا به زخمهای آفتی عود کننده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه بیماری های دهان، دانشکده دندانپزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه بیماریهای دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز،

3 دندانپزشک، گروه بیماریهای دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: زخمهای آفتی عود کننده (RAU) یکی از شایعترین ضایعات مخاط دهان است که حداقل 10-20٪ از جمعیت عمومی را تحت تأثیر قرار می دهد. عوامل مختلفی به عنوان فاکتورهای مستعد کننده یا مرتبط با RAU گزارش شده است. با این حال، علت این بیماری هنوز ناشناخته است و هیچ داروی قطعی برای آن در دسترس نیست. هدف از این مطالعه مقایسه مقادیر فولات ، فریتین و ویتامین B12 بزاقی در افراد مبتلا به RAU و گروه کنترل سالم است.
مواد و روش ها: در این مطالعه کراس سکشنال با توجه به مطالعات مشابه صورت گرفته، تعداد 30 بیمار برای گروه مورد و 30 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. همچنین در انتخاب گروه بیماران و کنترل سعی شد همخوانی از لحاظ سن و جنس و تا حد امکان از نظر وضعیت اجتماعی- اقتصادی برقرار باشد. میزان فولات ,فریتین و ویتامین B12 با استفاده از کیت های مخصوص و تکنیک الایزا بررسی شد و داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین ± انحراف معیار) گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها توسط آزمون من ویتنی وt مستقل صورت گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS17 انجام شده و سطح معنی داری 05/0> P-valueدر نظر گرفته شد.
یافته ها: نتایج آزمون Mann Whitney نشان داد که میزان ویتامین B12، فولات و فریتین بزاقی در افراد مبتلا به RAU به صورت معناداری نسبت به گروه سالم پایین میباشد (05/0> P-value).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطح پایین بزاقی ویتامین B12 ، فولات و فریتین میتواند در افزایش ابتلا به زخمهای آفتی عود کننده دهانی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of salivary levels of folate, ferritin and vitamin B12 in patients with Recurrent Aphthous Ulcers

نویسندگان [English]

 • Paria Motahari 1
 • Solmaz Pourzare mehrbani 2
 • Fatemeh Zaheri 3
1 Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran
2 Assistant Professor, Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3 Dentist, Department of Oral Medicine, Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Recurrent aphthous ulcers (RAU) are one of the most common lesions of the oral mucosa, affecting at least 10–20% of the general population. Various factors have been reported as predisposing factors or related to RAU. However, the etiopathogenesis of the condition is still unknown and no definitive medication is available for its. The aim of this study was to compare the levels of the salivary folate, ferritin and vitamin B12 in RAU versus healthy controls.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, we compared 30 patients in the case group and 30 healthy individuals in the control group. Also, in selecting the patient group and the control, it was tried to match the age and sex as much as possible in terms of socio-economic status. Folate, ferritin and vitamin B12 levels were evaluated using specific kits and ELISA techniques and data were reported using descriptive statistics (mean + SD). Data analysis was performed using Mann Whitney U and independent t-tests. Statistical analysis of the data was performed using SPSS17 software and a P value less than 0.05 was considered significant.
Results: The results of Mann-Whitney test showed that the salivary level of vitamin B12, folate and ferritin in the RAU patients was significantly lower than the healthy group (P <0.05).
Conclusion: The results of this study show that low salivary levels of vitamin B12, folate and ferritin can be effective in increasing the risk of recurrent oral aphthous ulcers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recurrent aphthous ulcer
 • Saliva
 • Vitamin B12
 • Folate
 • Ferritin

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 10 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399