نویسنده = محمدمهدی یاقوتی خراسانی
تعداد مقالات: 5
1. اثربخشی تجویز پیش درمانی با ژلوفن و ادویل بر کاهش درد پس ازدرمان کانال ریشه دندان

دوره 42، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 175-184

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ مینا میرسعیدی


2. مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

دوره 36، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 249-258

محمدمهدی یاقوتی خراسانی؛ زهره سادات نوروززاده


5. مقایسه آزمایشگاهی اثرات ضدمیکروبی پرسیکا و کلرهگزیدین با هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس

دوره 34، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 153-160

محمد مهدی یاقوتی خراسانی؛ سپیده آثار؛ امید رضا حسینی