نویسنده = امیر منصور شیرانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دو تکنیک کرایو و کوتر در حذف ضایعات اپولیس فیشوراتوم

دوره 32، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 301-308

امیر منصور شیرانی؛ پریچهر غلیانی؛ بهنوش سلاح برزین