دوره و شماره: دوره 28، شماره 3,4، پاییز 1383 (پاییز و زمستان 1383) 
8. ارزیابی ریزنشت چهار نوع سیمان چسباننده در روکش های چینی فلزی

صفحه 193-198

تقی سالاری؛ مرجانه قوام نصیری؛ رضا گوهریان؛ فاطمه ملک نژاد


9. بررسی چگونگی بازسازی عرض بیولوژیک بعد از اجرای دو روش جراحی پریودنتال

صفحه 199-204

ناصر سرگلزائی؛ حمید رضا عرب؛ محمد ابراهیم رحمانی شیروانی