دوره و شماره: دوره 28، شماره 1,2، بهار 1383 (بهار و تابستان 1383) 
8. بررسی ارتباط شاخص های AgNOR, Ki-67 با درجه بدخیمی کارسینوم موکواپیدرموئید غدد بزاقی

صفحه 53-60

جهانشاه صالحی نژاد؛ کامران غفارزادگان؛ نصرالله ساغروانیان؛ نوشین محتشم


9. بررسی اوردنچرهای حمایت شده بوسیله ایمپلنت و آهنربا

صفحه 61-68

حمیدرضا عرب؛ محمود تمیزی؛ اسماعیل شریفی