نویسنده = سیفی، مهدیه
تعداد مقالات: 3
1. فراوانی نقص دید رنگ در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد و بررسی عوامل مرتبط با آن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 185-200

محمد دریائیان؛ مهدیه سیفی؛ ناهید رمضانی


3. بررسی اثر محل تماس اکلوزالی روی شکستن چینی در روکش چینی فلز با فلزات Base

دوره 27، شماره 3,4، پاییز 1382، صفحه 134-138

مهدیه سیفی؛ محمدرضا صابونی؛ رضا گوهریان