تأثیر خمیر مخاط چسب چای سبز بر درمان زخم های آفتی عودکننده دهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 استاد گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه آموزشی بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

4 استادیار گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد، ایران

5 دندان پزشک، دانشکده دندان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

6 استادیار آمار زیستی، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت قلب و ﻋﺮوق شهید رﺟﺎﯾﻲ، مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استوماتیت آفتی عودکننده از بیماری‌هـای شـایع دهـان است که با زخم‌های منفرد یا متعدد دردناک و عودکننده مخاط دهان تظاهر می‌یابد. با توجه به اتیولـوژی نامشخص و نبود درمان قطعی برای آن، تلاش در زمینه تهیه دارویی که این بیماری را کنترل نماید، بسیار مفید می‌باشد. از آن‌جایی‌که گیاه چای سبز، منبع غنی از آنتی-اکسیدان، توأم با خاصـیت ضـدالتهابی است، هدف این مطالعه تعیین تأثیر خمیر مخاط‌‌چسب حاوی عصاره چای سبز، در درمان زخم‌های ‌آفتی ‌عود‌کننده ‌دهان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسـوکـور، ۵۲ بیمار مبتلاء به استوماتیت آفتی عودکننده که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، به‌صورت تصادفی به دو گروه استفاده کننده از خمیر مخاط‌چسب حاوی عصاره چای سبز و بدون دارو (پلاسبو) تقسیم شدند و به مدت ده روز، روزی سه بار از خمیر مخاط‌چسب استفاده کردند. میزان درد براساسVisual Analogue Scale (VAS) و اندازه ضایعات به‌وسیله پروب (براساس میلی‌متر) در آغاز مطالعه (روز صفر) و روز‌های یک، شش و ده ثبت شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۱ و آنالیز واریانس دوطرفه با اندازه‌گیری‌های مکرر، مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: شدت درد و مدت زمان بهبودی در گروه استفاده کننده از چای سبز به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود (05/0P<). اما اندازه زخم در طول زمان، بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نشان نداد (05/0P>).
نتیجهگیری: خمیر مخاط‌‌چسب حاوی عصاره چای سبز می‌تواند شدت درد و مدت زمان بهبودی زخم‌های آفتی دهان را کاهش دهد، اما در کاهش اندازه ضایعات تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of green tea mucoadhesive paste on recurrent aphthous stomatitis treatment

نویسندگان [English]

 • Atekeh Movaghari pour 1
 • Payam Khazaeli 2
 • Nazanin Kamyab 3
 • Mahsa Pourzamani 4
 • Fatemehsadat Moeinzadeh 5
 • Mahmood Sheikh Fathollahi 6
1 Assistant Professor of Oral &amp; Maxillofacial Medicine, Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
2 Professor of Pharmaceutics, Department of pharmaceutics, Faculty of pharmacy and pharmaceutical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, Faculty of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
4 Assistant Professor of Oral &amp; Maxillofacial Medicine, Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Khorasan Shomali University of Medical Sciences, Bojnourd, Iran
5 Dentist, School of Dentistry, Rafsanjan University of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran
6 Assistant Professor of Biostatistics, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a common oral disease which presents as painful and recurrent single or multiple ulcers in oral mucosa. Hence this is an idiopathic disease and has no definitive cure; it is very important to find a drug to control the disease. Since green tea is a rich source of antioxidants, combined with anti-inflammatory effect, this study was aimed to determine the effect of mucoadhesive paste containing green tea extract on RAS.
Materials and Methods: In this double-blind, placebo-controlled clinical trial, 52 patients with RAS who had inclusion criteria were included and randomly divided into two groups of using mucoadhesive paste containing green tea extract and mucoadhesive paste without drug (placebo). They used mucoadhesive paste three times a day for 10 days. Pain severity was measured based on Visual Analogue Scale (VAS) at the beginning of study (day zero), first day, sixth day and tenth day as well as lesion size which measured using a probe. Data were analyzed using SPSS version 21 and two-way repeated measures ANOVA.
Results: Pain and recovery time in patients treated with mucoadhesive paste containing green tea extract was significantly less than the control group (P<‌0.05). While, the ulcer size over time did not show statistically significant difference across the two groups (P>‌0.05).
Conclusion: Use of mucoadhesive paste containing green tea extract can reduce pain severity and healing time of RAS, but not effective to reduce size of lesions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Recurrent Aphthous Stomatitis (RAS)
 • green tea
 • Mucoadhesive

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1399
 • تاریخ دریافت: 13 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1399